Beleidsplan
Stichting Fietsmaatjes Eemsdelta
24 maart 2022

Inleiding

Stichting Fietsmaatjes Eemsdelta is bedoeld voor mensen die graag fietsen, maar dit niet meer alleen willen of kunnen. Dit kunnen ouderen, mensen met een beperking of tijdelijke blessure zijn. Zij, de “gasten”, fietsen samen met een vrijwilliger op een duofiets met een elektrische trapondersteuning. De vrijwilliger stuurt en de gast kan meetrappen in zijn eigen tempo als hij dat wil. Bijkomende positieve effecten zijn het voorkomen van eenzaamheid en het ontlasten van mantelzorgers. Het doel van Fietsmaatjes Eemsdelta is om uiteindelijk in een aantal wijken/dorpen in de gemeente Eemsdelta een duofiets te plaatsen en per wijk/dorp zowel vrijwilligers als gasten te werven en hen te matchen om samen te fietsen. Middels contributies en donaties, schenkingen en subsidies wil Fietsmaatjes Eemsdelta dit doel bereiken. Gestart wordt in Delfzijl Noord in de gemeente Eemsdelta.

Termijn beleidsplan

Dit beleidsplan is opgesteld voor een termijn van drie jaar. In het eerste jaar wil Fietsmaatjes Eemsdelta twee duofietsen operationeel hebben. Op termijn is het voornemen meer duofietsen in gebruik te nemen.

Missie, visie en strategie

Door de vraag van een mevrouw met niet aangeboren hersenletsel ‘waarom zijn er in Delfzijl geen duofietsen?’, zijn we hiermee aan de slag gegaan. Vanuit een informatieavond, op initiatief van gemeente Eemsdelta (toen nog gemeente Delfzijl), Huis voor de Sport, Wijkbelangen Delfzijl Noord en Fietsmaatjes.nl, is een groep vrijwilligers gestart met de oprichting van Fietsmaatjes Eemsdelta. Het concept van Fietsmaatjes.nl is hierbij gevolgd. Enthousiast geworden door de presentatie van Fietsmaatjes.nl hebben de vrijwilligers zich voorgenomen om zich in te zetten om in de gemeente Eemsdelta een soortgelijke stichting op te zetten om ouderen en mensen met een beperking de mogelijkheid aan te bieden om te genieten van een periodieke fietstocht.

Statutaire doelstelling

De statutaire doelstelling van de stichting Fietsmaatjes Eemsdelta is het mogelijk maken dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, samen kunnen fietsen met een fietsmaatje op een duofiets.

Strategie

Fietsmaatjes Eemsdelta is gestart vanuit Delfzijl Noord met twee duofietsen waar per duofiets rond de twintig gasten en twintig vrijwilligers voor gematched gaan worden. Financiële middelen worden geworven middels subsidie aanvragen, donatie aanvragen bij fondsen en bedrijven en donaties van particulieren. Na het verkrijgen van kennis en ervaring vanuit Delfzijl zal stapsgewijs uitgebreid worden naar Appingedam en Loppersum, behorende bij de gemeente Eemsdelta. De uitbreiding naar meerdere wijken/dorpen en meerdere duofietsen zal gecontroleerd uitgevoerd worden. Dit om pieken in de financiering en het onderhoud van de duofietsen te voorkomen, met name op het oog van vervanging van de duofietsen in de toekomst. Zo wordt de druk op het werven van fondsen gespreid
en de continuïteit bevorderd.

Huidige situatie

Fietsmaatjes Eemsdelta heeft een kernteam van acht vrijwilligers. Drie hiervan zijn leden van het bestuur van de stichting, die is opgericht op 12 april 2021, en bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er de volgende rollen ingevuld: De technisch beheerder zorgt voor het onderhoud van de duofietsen en is verantwoordelijk voor de stalling van de duofietsen (hiervoor is een plek gevonden in de fietsenstalling van het MuzeeAquarium in Delfzijl). De coördinatoren houden zich bezig met het “matchen” van de gasten en de vrijwilligers. Voor de vrijwilligers wordt de aanvraag voor een gratis VOG opgestart. De vrijwilligers vallen automatisch onder de secundaire vrijwilligersverzekering van de gemeente Eemsdelta. De secretaris houdt zich bezig met promotie en communicatie en de website. Er is een gedragscode, klachtenprocedure en er is een vertrouwenspersoon aangesteld vanuit het Algemeen Maatschappelijk Werk van Cadanz Welzijn. Fietsmaatjes Eemsdelta werkt samen met Huis voor de Sport Groningen, Cadanz Welzijn en Fietsmaatjes.nl

tiviteiten van de organisatie

Voor de komende jaren heeft Fietsmaatjes Eemsdelta de volgende werkdoelen:
– Op het gebied van beleid worden er een privacybeleid en een sponsorbeleid opgesteld en goedgekeurd. Deze zullen up-to-date gehouden worden en indien nodig bijgewerkt.

– Een eerste versie van een communicatiebeleid wordt opgesteld.

– Deze beleidsplannen worden gepubliceerd op de website van Fietsmaatjes Eemsdelta.

– Op het gebied van donaties zijn inmiddels voldoende donaties en subsidies ontvangen om twee duofietsen in gebruik te nemen. Er staan voor de komende jaren meerdere aanvragen gepland en de sponsorcommissie zal zich bezig gaan houden met het onderzoeken naar nieuwe geschikte aanvragen en andere vormen van fondsen werven. Het budget van Fietsmaatjes Eemsdelta is volledig afhankelijk van contributies en donaties, schenkingen en subsidies. Het werven van middelen zal een continu proces blijven gedurende het bestaan van Fietsmaatjes Eemsdelta.

– De werving van gasten en vrijwilligers is begonnen. Dit is een doorlopend proces. Na het werven en matchen zullen fietstochten gepland worden via het aangeschafte planningsysteem ‘SamenFietsen’1. De benodigde coördinatoren hiervoor zijn inmiddels aangesteld.

– Daarnaast heeft het technisch team de gevonden stalling geschikt gemaakt voor de duofietsen. De 2 aangeschafte duofietsen zijn hier geplaatst. De komende tijd zal er nog verder aan de stalling worden gewerkt om deze te optimaliseren.

– Ook is er een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Bestuur

Fietsmaatjes Eemsdelta beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie personen in de volgende rolverdeling.
C.M. Blokland Voorzitter
J.M. Feijen Secretaris
S. van der Laan Penningmeester

Financiën

Een begroting voor de komende drie jaar dient te worden opgesteld bij dit beleidsplan.

Het werven van gelden

Financiële middelen worden geworven middels subsidie aanvragen, donatie aanvragen bij fondsen en bedrijven en donaties van particulieren. Het werven van deze middelen zal een continu proces blijven gedurende het bestaan van Fietsmaatjes Eemsdelta. Door gecontroleerd te groeien en de aanschaf en latere vervanging van de duofietsen te spreiden over de komende jaren worden pieken in de benodigde financiering voorkomen en hierdoor de continuïteit van Fietsmaatjes Eemsdelta bevorderd. Aanvragen voor middelen worden gedaan voor de financiering van de aanschaf van een duofiets en voor onderhoud van de duofietsen en lopende kosten van de stichting.

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting wordt opgebouwd en gebruikt voor de aanschaf, beheer en onderhoud van de duofietsen. Onder beheer van de duofietsen valt de verzekering en het in gebruik hebben van het planningsysteem SamenFietsen voor het inroosteren van de duofietsen. Daarnaast is er een budget voor promotie en communicatie en voor vaste lasten als bankkosten en aansprakelijkheidsverzekeringen. Bij ontbinding van de stichting zal het batig saldo worden besteed
ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. In het jaarverslag zullen de werkelijke inkomsten en uitgaven worden gerapporteerd