Klachtenprocedure Stichting Fietsmaatjes Eemsdelta

Fietsmaatjes Eemsdelta heeft een plezierige, ondersteunende en verstandige wijzevan omgang met elkaar hoog in het vaandel staan.
Toch kan het gebeuren dat vrijwilligers of gasten van Fietsmaatjes Eemsdelta zijn lastig gevallen met ongewenst gedrag of onjuiste behandeling. Te denken valt aan
agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie.
Tevens kan het voorkomen dat de werkwijze van Fietsmaatjes Eemsdelta tot wrevel leidt.

Mocht een vrijwilliger of gast zich onheus behandeld voelen of wrevel over de werkwijze hebben, of te maken hebben met ongewenst gedrag, is het de eerste stap
om dit aan te geven aan de direct betrokken persoon. Mocht dit niet mogelijk of wenselijk zijn dan kan men zich wenden tot de coördinator of een bestuurslid. Eventueel kan men (bij voorkeur schriftelijk) een klacht indienen bij het bestuur via info@fietsmaatjeseemsdelta.nl.
Mocht dit alles niet tot een bevredigende oplossing leiden dan bestaat de mogelijkheid in contact te komen met een externe vertrouwenspersoon.
(Zie ‘Vertrouwenspersoon’ op de website www.fietsmaatjeseemsdelta.nl.)

Onderstaand de klachtenprocedure:

Klachten dienen schriftelijk of per e-mail ingediend te worden.

Klachten worden gericht aan de voorzitter van het bestuur van Fietsmaatjes Eemsdelta. De drie bestuursleden van het Dagelijks Bestuur van Fietsmaatjes Eemsdelta hebben de rol van Klachtencommissie.

De voorzitter van het bestuur van Fietsmaatjes Eemsdelta zal een ontvangstbevestiging sturen, waarin o.a. wordt aangegeven hoe de aanpak zal zijn.

De voorzitter van het bestuur van Fietsmaatjes Eemsdelta zal zelf de kwestie opnemen en zo nodig in de kwestie relevante/betrokken personen betrekken. De gang van zaken wordt op alle merites beoordeeld. De indiener van de klacht wordt gehoord. De voorzitter van het bestuur van Fietsmaatjes Eemsdelta neemt een besluit.

Het besluit wordt met toelichting binnen 3 weken na ontvangst van de klacht meegedeeld aan de klager.

Het aantal klachten van het afgelopen jaar zal worden vermeld in het jaarverslag / jaarbericht.